Kinh nghiệm làm việc
 • Nhân Viên Thu Nợ/ TelesalesFE Credit
  2017-10 2019-10
Các kỹ năng
 • Quản Lý Tín Dụng (1 năm)
  %
 • Tư Vấn Bán Hàng (1 năm)
  %
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale) (2 năm)
  %
 • Tổng Đài Viên (1 năm)
  %
 • Xử Lý Nợ (2 năm)
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • Quản lý thời gian
  %
 • Xây dựng quan hệ & Đàm phán
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ