Kinh nghiệm làm việc
 • Sales Admin
  2019-02 HIỆN TẠI
Trình độ học vấn
 • Đại Học - MarketingTrường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
  2018-06 2018-06
Các kỹ năng
 • Giao Dịch Viên (Tại Quầy) (1 năm)
  %
 • Tư Vấn Bán Hàng (1 năm)
  %
 • Hành chính Văn phòng (1 năm)
  %
 • Thư Ký (1 năm)
  %
 • Làm việc nhóm
  %
 • Đàm phán Giao tiếp
  %
 • Thuyết trình
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ