Kinh nghiệm làm việc
 • Tổ Chức Sự KiệnSen Vàng
  2018-12 HIỆN TẠI
 • Sale Executivecitigo
  2018-02 2018-12
Trình độ học vấn
 • Ngôn Ngữ AnhTrường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh
  2017-06
Các kỹ năng
 • Nghiên Cứu Thị Trường
  %
 • Sự Kiện
  %
 • Đàm phán
  %
 • Lập kế hoạch
  %
 • Giao tiếp
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ