GIỚI THIỆU

Áp dụng kiến thức và kĩ năng có được vào vị trí công việc Mục tiêu ngắn hạn: thành thạo công việc tại doanh nghiệp trong vòng 1 năm Mục tiêu dài hạn: Có cơ hội thăng tiến đến vị trí cao hơn như quản lý của một phận

Kinh nghiệm làm việc
 • Trợ Lý Tổng Giám ĐốcCông Ty Cổ Phần Phân Bón ISAREL
  02/2018 - 04/2019

  – Thay Giám Đốc giải quyết công việc với các bộ phận
  hoặc khách hàng, nhà cung cấp ( nếu Giám Đốc vắng
  mặt)
  – Trực tiếp làm việc , tiếp nhận các hồ sơ, báo cáo từ
  các bộ phận
  – Tham gia họp hoặc trực tiếp chỉ đạo họp ( nếu giám
  đốc vắng mặt) với các bộ phận hàng tuần để rút kinh
  nghiệm và kịp thời xứ lý các công việc còn tồn động
  – Thực hiện các chỉ đâọ của Giám Đốc đôi với từng nội
  dung công việc và lên kế hoạch, thời gian hoàn thành các
  công việc được giao
  – Truyền đạt thông tin của Giám Đốc đến các phòng ban
  và tiếp nhận các phản hồi lên Giám Đốc
  – Nhận điện thoại và ghi chép lại các thông tin, nếu trong
  khả năng sẽ trực tiếp xử lý các công việc từ cuộc gọi đó.
  – Tham gia các chuyến công tác cùng Giám Đốc đến gặp
  đối tác, khách hàng
  – Theo dõi hoạt động kinh doanh, sản xuất và báo cáo lên
  Giám đốc hàng tuần, tháng dựa trên các báo cáo của
  các phòng ban
  – Thay mặt Giám Đốc truyền tải nội dung, triển khai, đôn
  đốc, tổng hợp và báo cáo việc thực hiện của các phòng
  ban thực hiện quyết định của Giám Đốc
  – Tham mưu các giải pháp thực hiện hoặc công tác quản
  lý cho Giám đốc
  – Hỗ trợ tuyển dụng và sắp sếp phỏng vấn
  – Hỗ trợ giám đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại,
  gặp gỡ, đàm phán với đối tác công ty.

 • Trợ Lý Giám ĐốcCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC TECHCOMREAL
  02/2015 - 01/2018

  * Từ 02/ 2015 – 02/2016: Phó phòng kinh doanh
  – Bán hàng và hỗ trợ tư vấn bán hàng đối với nhân viên
  mới, giải quyết các hồ sơ gặp khó khăn
  – Hỗ trợ trưởng phòng kinh doanh quản lý, sắp sếp và đào
  tạo nhân viên mới về nghiệp vụ tư vấn và các sản phẩm
  của công ty đang bán
  – Thực hiện các chương trình marketing phù hợp từng
  thời điểm của dự án
  * Từ 02/2016 – 01/2018: Trợ Lý Giám Đốc
  – Truyền tải thông tin, chỉ đạo của Giám Đốc đến các bộ
  phận và nhận phản hồi cho Giám Đốc
  – Kiểm tra, đôn đốc , tổng hợp và lập báo cáo trình Giám
  Đốc về kết quả thực hiện
  – Tiếp nhận các công văn, hồ sơ từ các bộ phận trình lên
  Giám Đốc ký.
  – Sắp sếp, tổ chức và ghi chép nội dung các cuộc hợp do
  Giám Đốc chủ trì
  – Theo dõi sát tiến độ của hoạt động bán hàng,doanh
  thu, chi phí……
  – Nắm bắt tình hình thị trường, kế hoạch kinh doanh của
  công ty và cập nhật liên tục sản phẩm của công ty cho
  bộ phận kinh doanh
  – Hỗ trợ công tác đối nội, đối ngoại
  – Tham mưu và tư vấn cho Giám Đốc trong công tác
  quản lý
  – Phỏng vấn ứng viên

Trình độ học vấn
 • Quản lý môi trườngĐại học Tài Nguyên Và Môi Trường TP. HCM
  09/2011 - 11/2014

  Tốt nghiệp loại: Giỏi

Các kỹ năng
 • Tin học văn phòng
  80%
 • Tiếng Anh
  40%
 • Giao tiếp
  80%
 • Tổ chức và phân bố thời gian hợp lý
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ