Kinh nghiệm làm việc
  • TakenakaVietnam Co.,Ltd.
    2019
  • Obayashi Vietnam Coporation
    2018
  • PPA Art Desigtning Construction Co,.Ltd.
    2017
Trình độ học vấn
  • Degree in ArchitectureVan Lang University
Các kênh liên hệ
Liên hệ