Kinh nghiệm làm việc
 • Chăm Sóc Khách HàngBellSystem 24-Hoa Sao
  2019-06 2019-11
Các kỹ năng
 • Tổng Đài Viên (1 năm)
  %
 • Bán Lẻ/Cửa Hàng (1 năm)
  %
 • Xây dựng quan hệ
  %
Các kênh liên hệ
Liên hệ