GIỚI THIỆU

Cố gắng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm để tạo cơ hội cho bản thân

Trình độ học vấn
 • QUẢN TRỊ KINH DOANHUNIVERSITY OF NORTHAMPTON
  2017-2019

  Hiện là sinh viên năm 3 của trường đại học Northampton tại Singapore

Các kỹ năng
 • LÀM VIỆC NHÓM
  80%
 • THUYẾT TRÌNH
  70%
 • ĐÀM PHÁN
  60%
 • TỔ CHỨC
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ