Kinh nghiệm làm việc
 • Cửa hàng trưởngSiêu thị levim Mart
  01/2017 - Hiện tại

  Dịch vụ khách hàng
  Đà Nẵng – Việt Nam
  Quản ý nhân sự, quản lý hàng hóa, giải quyết thắc mắc khách hàng, làm việc với nhà cung cấp , tìm
  kiếm khách hàng mới

Trình độ học vấn
 • Ngoại ngữCĐ Tư thục Phương Đông - Đà Nẵng
  08/2016 - 06/2018

  Dược phẩm
  Cao đẳng
  Việt Nam
  Tốt nghiệp loại Khá

Các kỹ năng
 • quản lý - Kỹ năng giám sát
  80%
Các kênh liên hệ
Liên hệ