HR for Sales

Phần 3: Tại sao phải quan tâm HR for Sales?

[Chuẩn hoá HR for Sales. – SMEs – VN] Phần 3: Tại sao phải quan tâm HR for Sales? Nhân viên tuyển vào không phù hợp, mất nhiều thời gian của cấp Senior, mất nhiều chi phí cơ hội của công ty. Các chiến lược thực thi của Sales không hiệu quả vì tuyển không […]

Phần 2: HR for Sales là gì?

[Chuẩn hoá HR for Sales. – SMEs – VN] Phần 2: HR for Sales là gì? Hiện nay nhiều doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến việc làm sao tuyển sales đúng người và phù hợp với công ty mình, do đó cần phải có bộ phận HR hiểu được business của công ty, hiểu […]
1 Comment

Phần 1: Hiện trạng HR , Sales ở SMEs?

[Chuẩn hoá HR for Sales – SMEs – VN] Phần 1: Hiện trạng HR , Sales ở SMEs? Việc tuyển, dùng sales tại các doanh nghiệp SMEs càng ngày càng khó khăn hơn do các yếu tố sau: + Chưa có bộ phận chuyên trách dành riêng tuyển sales cho công ty: Có thể công […]