sử lí xố liệu và viết báo cáo cho các đề tài dự án; Có kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng làm việc với cộng đồng; Có khả năng phân tích