Sale B2B & B2C; Marketing & PR-telecom; Thành Thạo Tin Học Văn Phòng: Word