quản lý và xác định động cơ phát triển của thị trường và doanh nghiệp; Có khả năng xây dựng