+ Quản lý thời gian + Quản lý stress + Quản lý giao tiếp