+ Quản lý chiến lược + Giải quyết vấn đề + Quản lý thời gian + Quản lý giao tiếp + Quản lý sáng tạo