nhiệt huyết và thích chinh phục những khó khăn trong công việc.