ngành CNTT. Nhân lực mạnh chuyên nghiệp có chuyên môn về Truyền thông