Lãnh đạo + Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Quản lý dự án + Quản lý thời gian + Quản lý giao tiếp + Học hiệu quả