+ Làm việc nhóm + Quản lý chiến lược + Giải quyết vấn đề