+ Làm việc nhóm + Quản lý chiến lược + Giải quyết vấn đề + Quản lý thời gian + Học hiệu quả