- Làm việc nhóm - Gọi điện thoại cho khách hàng - Giao tiếp tốt qua điện thoại