Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Ra quyết định + Quản lý thời gian + Quản lý stress + Quản lý giao tiếp + Quản lý sáng tạo