Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Ra quyết định + Quản lý thời gian + Học hiệu quả