+ Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Ra quyết định + Quản lý dự án + Quản lý thời gian + Quản lý giao tiếp