+ Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Quản lý thời gian