+ Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Quản lý thời gian + Quản lý giao tiếp + Học hiệu quả