+ Làm việc nhóm + Giải quyết vấn đề + Học hiệu quả