- Kỹ năng lập kế hoạch - Kỹ năng xây dựng và phân tích báo cáo - Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ công việc