Kinh tế hoặc tương đương. - Ưu tiên: Ϲó kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn