Kinh nghiệm phát triển kinh doanh và nguồn nhân lực với một lịch sử làm việc trongFMCG / Sản xuất