hoàn thành công việc được giao đúng yêu cầu. Mong muốn có 1 công việc ổn định