giám sát và đánh giá về maketing online; Có khả năng làm việc độc lập