Có thể sử dụng tiếng anh giao tiếp cơ bản; Sử dụng thành thạo Microsoft Word