Có Khả Năng Làm Việc Nhóm; Quản Lý - Phát Triển Kinh Doanh; Tự Tin Giao Tiếp,ham Học Hỏi,nhiệt Tình.