‐ Lãnh đạo ‐ Làm việc nhóm ‐ Giải quyết vấn đề ‐ Quản lý thời gian ‐ Quản lý giao tiếp