‐ Lãnh đạo ‐ Làm việc nhóm ‐ Giải quyết vấn đề ‐ Quản lý stress ‐ Quản lý giao tiếp