‐ Giải quyết vấn đề ‐ Ra quyết định ‐ Học hiệu quả ‐ Nghề nghiệp